Muzzy Gator Getter Arrow with Gator Getter Point 1095The Muzzy Gator Getter Arrow with Gator Getter Point features a 22/64" Diameter Fiberglass & Aluminum Gator Arrow w/ detachable gator 22/64" point